95 - ૨ નવેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ


ઈસ કમરે મેં,
કુછ ભી છોડકર નહીં જા રહી હૂં
સિવા
આઈનેમેં અપના અક્સ,
પ્યાલે પર અપની પ્યાસ,
ખૂંટિયોં પર
ટંગે બાસી અહસાસ,
તકિયે મેં ગડી
ગરમ ઉસાંસ....
કુછ ભી છોડકર નહીં જા રહી હૂં
સિવા
બીતે વક્ત કી ગંધ......


0 comments


Leave comment