82 - રમત શ્વાસના સરવાળાની / ઉર્વીશ વસાવડા


રમત શ્વાસના સરવાળાની,
મૃત્યુ રાહત વચગાળાની.

હજી સ્મૃતિનો રંગ પીળો છે,
ડાળ ગ્રહીતી ગરમાળાની.

અમે માર્ગમાં ક્યાંય ન ભટક્યાં,
પોઠ ભરીતી અજવાળાંની.

છાપ ચાલો પગલાંની ભૂંસો,
સફર પૂરી થઈ પગપાળાની.

મણકા માફક દિવસો ગણતાં,
ગાંઠ છૂટી ગઈ જપમાળાની.

બુંદ મહીં દરિયો ડૂબ્યો છે,
વ્યર્થ વાત છે પરવાળાની.


0 comments


Leave comment