66 - પદરવો (સૉનેટ નઝમ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા


જનારાનું ઝીણું ભીતર કાળી કહેતા પદરવો
લખે દે રોમાંચો અભિસરણ વ્હેતા પદરવો.
લતા શાખા જેવા બહુવિધ વળેલા પથ બધા
જહીં ગુંજી રહેતા ષટપદ સમાણા પદરવો.

ન આપે કૈં રસ્તા કૃપણ સમ મીંઢા થઈ પડ્યા,
છતાં છાપી મુદ્રા ઉલટભર દેતા પદરવો.
અબોલા લૈ સૂતી ધરતી ધૂળના આવરણમાં
મિજાજી મૌનોની ખબર લઈ લેતા પદરવો.

નહીં ઝંખો કર્ણો ! ધૂલિ ચરણની એ ગૂસપુસો,
ચઢે જો ચક્રોપે ચરણ – પછી શાના પદરવો ?
હવે ગામે ગામે દળકટક પૈડાં ફરી વળ્યાં,
અવાજોનાં ટોળે વિરલ ગૂંગળાતા પદરવો.

ખસો સૌ સુંવાળા પથ, ઘડીક યંત્રો પણ હટો,
દિયો શોધી લેવા અતીતઢબૂરાયા પદરવો !


0 comments


Leave comment