29 - પગથિયાં / વસંત જોષી


પગથિયાં
ચડી શકાય
ઊતરી શકાય
ચડવું
ઊતરવું
પગથિયાં
ઉપર-નીચે
ચકળવકળ
શ્વાસ
ગભરુ છાતી
બંધ હાથ
પાતાળ પાણી
વાવ તળિયે
ઉપર
સૂરજગાડી
તળિયે
ચાંદો પાણી
ખોબલો
ઘટક ઘટક
પગથિયાં
ચડે ઊતરે.

૮ મે ૧૯૯૭


0 comments


Leave comment