50 - ક્યાં જવાની છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’


છોડ, તારે જ ઓઢવાની છે
રાત ભાગીને ક્યાં જવાની છે.

આગને દોષ ના લગારે દો,
મૂળમાં ભૂલ આ હવાની છે.

લાખ રસ્તા વિચારવા પડશે,
એક બાબત છૂપાવવાની છે.

એમણે તો ફરજ કહીં નાખી,
આપણે તો નિભાવવાની છે.

કોઈ ઈચ્છા પૂરી ન હો કે હો,
જિંદગી તો પૂરી થવાની છે.


0 comments


Leave comment