28 - કવિ, તારે કેટલાં હૈયાં / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ


કવિ, તારે કેટલાં હૈયાં ?
કવિ, તારે કેટલાં હૈયાં ?
કાલે આપ્યું પેલા પંખીના ગાનને,
આજે આપ્યું પેલાં ફૂલોના રંગને,
આપ્યું ઉષાને, તેં તારાને આપ્યું,
સંધ્યાની આશા સંતોષજે રે –

કવિ, તારે કેટલાં હૈયાં ?
કવિ, તારે કેટલાં હૈયાં ?
કાલે આપ્યું એક પેલાં સ્મિતોને,
આજે આપ્યું એક નીચાં નયનોને,
આશાભર્યા પેલા હાથોને આપ્યું,
જીવનસાથી સંતોષજે રે –

કવિ, તારે કેટલાં હૈયાં ?
કવિ, તારે કેટલાં હૈયા ?
તરણાંને આપ્યું, ને સાગરને આપ્યું,
ધરતી ને આપ્યું, આકાશને આપ્યું,
ધૂળ જેવી તારી કાયાનું હૈયું તું
મૃત્યુને માટે યે રાખજે રે -


0 comments


Leave comment