33 - વૃક્ષ / વસંત જોષી


આ બાજુ વનરાજિ
ત્યાં તારાજી
તમે જ કહોને
     ક્યાં છે ?
     વૃક્ષ !
સુકલકડી ડાળીનો સમૂહ
પડદો ખસેડો બારીનો
તો જ કદાચ
દેખાય પેલું
મંદ મંદ ઝૂલતું પર્ણ
     કાચની આરપાર
     નજર વીંધાય
     છેક પેલ્લીપાર
     તારાજ વનમાં
વગડાનો શ્વાસ ફેફસાંમાં હાંફે
પ્રસરી રહે ચોપાસ
ડાળખાં-પાંદડાંનો સમૂહ
સમૂહને ઉકેલો, આવડે તો
તો જ
નહિતર
વીંધાતી નજરને ચડાવો બેતાળા
જુઓ
કાચની આરપાર
છે........ક
પેલ્લી....... પા.........ર
તારા-જ વનમાં
તમે જ કહોને
     ક્યાં છે ?
     વૃક્ષ !

જૂન ૧૯૮૩


0 comments


Leave comment