0 - શ્રી. ઉમાશંકર જોષીને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ


વર્ષે વર્ષે એજ અષાઢ આવી
તારે હૈયે ઊર્મિઓ છો જગાવે;
વિધુદ્દવલ્લિ સ્વસ્તિકો શ્યામ મેઘે
આષાઢે શી પૂરતી મૌક્તિકોના !
આયુષ્મન, એ અષાઢ, જીવનમહીં પુરો સ્વસ્તિકો મૌક્તિકોના.

Because of the secret of grief of death,
and of new birth
Blissful is life !
***
Because of every span of earth that is
destined as the battle – field of our victories,
And is therefore secretly marked with
blossoms and gold !
Because of all beauty yet unkindled
upon countenances,
unatoned guilt unbestowed upon brethen,
kisses still waiting for lips,
Blissful is life !
Because of gusts, cataclysms tempests !
Paroxyms of love and desire !
Warfare of spirits !
Ceaseless ardour and thirst of uniting endeavour !
Because of hidden springtides of harmony
Set in the woven fabric of all things
Like butterfly –wings of the opalescent azure at evening
Blissful is life !
***
Because of the approaching advent of
the rediant mortal of mystery.
Who alone among myriad brethen that
shall be and have been.
Conqueror over space,
Shall change the earth from pole to pole
after thy sacred will
and by thought that from submissive suns
Has learnt deftness and dances and tunes,
Shall sit in thy secret council
Among princes of the cosmos-
Blissful is life !

[ From ‘Roundelay of Hearts’ – Otakar Brezina. ]


0 comments


Leave comment