15 - :: ૨ ::


એકરૂપ એકરસ સુરૂપ અરૂપમાં અરૂપ બન્યું
અંતર-અંતર મારું !
* * *
નીલપાંખે નીલપંખી બની જાણે
નભોનીલિમાનાં નીલરતિગીત ગાતું !


0 comments


Leave comment