16 - :: ૩ ::


ક્યારે ક્યારે મૌનઝંકાર તારા
નર્તી રહેશે અંતરાગાર મારે ?


0 comments


Leave comment