1.1 - પૂર – ૧ / રાજેન્દ્ર પટેલ


અંદર પડેલો છે દુકાળ
ને બહાર છે ધસમસતું પૂર,

ભીતરના ખવાણની ખીણો વચ્ચે
ઊભરાયાં છે આદિમ અંધારાનાં રૂપ.

ધણી વગરના ધણની જેમ આવેલાં આ પૂરથી ડૂબી ગયેલાંને
ઉગારવા આવ્યાં છે ગઈકાલનાં અજવાળાં.

પૂરમાં તણાતો તણખલાનો તરાપો
ડૂબી ગયો છે કાળના પૂરના બુંદબુંદમાં
એને બચાવવા આવ્યું એક ધોળું ધોળું પૂર.

જે બચાવે છે એ જ બચે છે આ પૂરમાં.
અને આદરે એક નવા કાંઠાની શોધ.


0 comments


Leave comment