5 - છાંટો પઈડોને છોલઈ ગૈ... / અનિલ વાળા


છાંટો પઈડોને છોલઈ ગૈ...
રે, મુંઈ ! હું તો છાંટો પઈડોને છોલઈ ગૈ...

વાલમ વરણાગી મુંને મલમ લગાડવાને
     આંગળિયું ફેરવે છે એવી !
આંખ્યુંમાં આંખ્યું પરોવીને હળવેથી
     ક્હેતો : “તું માખણનાં જેવી !”

મારાંમાં પાંચ-સાત સૂરોની હેલીઓ પહેલીવહેલી જ જાણે થૈ....

પાતો બાંધું તો કહે : “છોલાયેલું વકરે...
     ખુલ્લું છોડી દે તારું અંગ...”
હૈયડું તપાસી કહે : “આટલુંક કરજે તું –
     કમખો બાંધીશ નહીં તંગ !”

કાગળની જેવું હું ફફડી પડી ને પછી રાતે ઉજાગરે વ્હૈ....


1 comments

Gunjan

Gunjan

Nov 30, -0001 12:00:00 AM

1 Like


Leave comment