10 - ધીમું ધીમું રે સાંયાજી... / અનિલ વાળા


ધીમું ધીમું રે સાંયાજી તું જંતર વગાડ,
હું મૂળસોતી ઓગળું એવું તો કાંઈ મને ભીતરે દઝાડ.

મને ઊતરડી નાખ, મને ઝંઝેડી નાખ,
મને ઝાડવાંની જેમ સાવ ખંખેરી નાખ !

ધખધખતાં દઈ દે તું દરદો મને ને પછી તું પોતે દવા લગાડ.
ધીમું ધીમું રે સાંયાજી...

મને તોડી તું નાખ, મને ફોડી તું નાખ;
મને અંતરની આરતથી જોડી તું નાખ.

ભૂલી પાડીને મને મારાં પંથેથી પછી તું પોતે રસ્તો દેખાડ.
ધીમું ધીમું રે સાંયાજી...


0 comments


Leave comment