13 - દીકરી તો તુલસીનો ક્યારો.../ અનિલ વાળા


કોણે કીધું સાપનો ભારો ? દીકરી તો તુલસીનો ક્યારો....
જે ઘર ના હો દીકરી એ ઘર કાજળથી પણ કાળું,
દીકરી આવ્યાથી પથરાતું આંગણમાં અજવાળું !

દીકરી વિણ સંસાર જાણવો સમદર ખારો ખારો...

જેમ કેળવો એવી થાશે, જેવું ગાશો એવું ગાશે;
સાવ એકલી વેલ કદી શું અડી શકે અંકાશે ?

દીકરી તો છે, મનવા ! ઊજળા ભાગ્ય તણો વરતારો....

દીકરી મારી લાડકડી ને મારું મંગલ ગાણું;
લીધાં કરતુ મન પણ તેથી દીકરીનું ઉપરાણું...

દીકરીને મારાં શમણાંની ચૂંદડી લઈ શણગારો....


0 comments


Leave comment