1 - મારામાં / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'


ક્યાં છે હોશોહવાસ મારામાં?
હું જ કરતો વિનાશ મારામાં.

સાવ ખંડેર સમ બધું લાગ્યું,
મેં કરી જ્યાં તપાસ મારામાં.

આ અરીસોય રોજ પૂછે છે,
કોણ બેઠું ઉદાસ મારામાં?

કેમ દફનાવવી વિચારું છું,
હોય મારી જ લાશ મારામાં.

કોઈ 'બેદિલ' મને બતાવે ના,
શું થયું છે ખલાસ મારામાં!


0 comments


Leave comment