1 - ખંડ - ૧ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળે / બળવંત જાની
1 comments

કાન્તિ સોલંકી

કાન્તિ સોલંકી

Sep 05, 2017 09:03:53 AM

ટીમને અભિનંદન....!
એક સુચન કે, સામગ્રી pdf file રૂપે મળે તો સારું.
બીજું જોડણી દોશી નિવારી શકાય. સમય બચાવી વધુ કામ થઈ શકે. ભાવકને E-mail દ્વારા પુસ્તક પ્રતિભાવ મેળવી શકાય છે.

1 Like


Leave comment