17 - ધોબી શું કરવાનો... ? / અનિલ વાળા


છમ્ લીલો શેવાળ વળ્યો ને ડહોળું ડહોળું પાણી...
ધોબી શું કરવાનો ?

એક ડાઘ ધોવામાં પાડ્યાં બીજાં સત્તર ડાઘ,
કોણ જગતની આંખે ચડતું ? કોણે બાંધી પાઘ ?

જળની ઝળહળ જાત રહે છે નદીઓથી અણજાણી...
ધોબી શું કરવાનો ?

સગપણનાં આ તરાગને એ ધોંકાવે ધમકાવે,
વરસોનો જ્યાં મેલ ચડ્યો છે, કેમ કરીને જાવે ?

જીવ ચીંથરેહાલ ઝળેલો કેમ કાઢવો તાણી ?
ધોબી શું કરવાનો ?


0 comments


Leave comment