20 - બી પ્રેક્ટીકલનું ગીત... / અનિલ વાળા


ગીરો મૂકી દે તારી અક્કલ, બી પ્રેક્ટીકલ....
રે, સજનવા ! બી પ્રેક્ટીકલ.

જળ વલોવી ઘી કાઢજે, રેતીમાંથી તેલ :
ગટર તણાં પાણીથી તું ધોજે રે મનનાં મેલ.

સપનું નહીં જોવાનું તારે જેની નવી વકલ....
રે, સજનવા ! બી પ્રેક્ટીકલ.

તને નહીં સમજાય રે આ તો અવળાં-સવળાં ખેલ,
પુરુષોને પણ રહેતાં અહીંયા હરામનાં હમેલ :

ટોપી વાનરની પહેરીને કરજે નવી નકલ....
રે, સજનવા ! બી પ્રેક્ટીકલ.


0 comments


Leave comment