36 - તને પંખી કહું તો... / અનિલ વાળા


તારી છાતીમાં દોમ દોમ પીંછાનો થાક,
તને પંખી કહું તો એમાં ખોટું છે શું ?

પંખી કહીને તને પીંજરે પૂરીશ નહીં
એટલે વિશ્વાસ સખી રાખજે;
મારીને ચાંચ મને તોડજે ને ફોડજે
ફળની જેવું જ મને ચાખજે !

તારી નજર્યું વિંઝાયાથી સાવે’ હું રાંક
તને પંખી કહું તો એમાં ખોટું છે શું ?

તારો એટલો બોલાશ મને ગમતો
કે તું જ મને ટહુકાથી પંપાળી જાણે;
સપ્તમનાં સૂર જેવો તારો અવસર
મારું રૂંવાડે રૂંવાડું માણે !

તારા કમખા પર છો ને તું મોતીડાં ટાંક
તને પંખી કહું તો એમાં ખોટું છે શું ?


0 comments


Leave comment