43 - કેમ તને..... / અનિલ વાળા


કેમ તને વ્હેમ એવો જાય છે ?
આજકાલ મોસમનો પહેલો વરસાદ મારા આંગણામાં સૌ પ્હેલો થાય છે.

જાતને તો ઠીક તારું પોતાનું ચોમાસું સાચવતાં શીખ,
કોઈ ભીખારીને આપી દેવાય નહીં આપણાં ચોમાસાંની ભીખ !

આંગણામાં એવું તો પાણી રેલાય છે....
આજકાલ મોસમનો પહેલો વરસાદ મારા આંગણામાં સૌ પ્હેલો થાય છે.

જાતને ઝબોળવાથી પાપ તો ધોવાય પણ નદીઓને નાકમાં પ્હેરાય ?
ચોમાસું નક્કફ્ટ થઈ આખાએ દેહ પર ઝરમરતું કેવું લ્હેરાય !

જળની વાછંટ કદી મુઠ્ઠીમાં માય છે ?
આજકાલ મોસમનો પહેલો વરસાદ મારા આાંગણામાં સૌ પ્હેલો થાય છે...


0 comments


Leave comment