47 - મૂળસોતાં માણસનું ગીત / અનિલ વાળા


પૂરવ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ બધી દિશાએ ગોત્યો :
માણસ ક્યાંય મળ્યો મૂળસોતો ?

છે માળો અસ્થિનો જેમાં લોહી અમસ્તું વહેતું;
હૃદય ધબકતું ધક ધક તોયે કંઈ હવે ના કહેતું !

ઈશાન, અગ્નિ, નૈરૂત, વાયવ્યે બધા ખૂણાએ ગોત્યો,
માણસ ક્યાંય મળ્યો. મૂળસોતો ?

છે સૂક્કાભઠ્ઠ સપનાંઓ ને ચીમળાયેલી આંખો,
આશા એની ઠરડ-મરડ કે કદી ફૂટી ના પાંખો...

આજુ-બાજુ, આગળ-પાછળ બધે બધે ગોત્યો :
માણસ ક્યાંય મળ્યો મૂળસોતો ?

શ્વાસ ઘૂંટડા ટેવ મુજબનાં, ચાલવું એની આદત;
કોઈ નથી છોડાવી શકતું ખૂબ જીવ્યાની લત !

ઉપર-નીચે, અંદર-આઘે મામ મૂકીને ગોત્યો :
માણસ ક્યાંય મળ્યો મૂળસોતો ?


0 comments


Leave comment