51 - બિમ્બ ગીત... / અનિલ વાળા


હડાફ બમ બમ હડાફ બમ બમ હડાફ બમ બમ થાય !
લાગણિયુંનાં અબ્બાતબ્બા એતાની દરવાજે ઘૂલ્યાં-ચૂબ્બ કરી અડબાગે ઝૂલ્યાં
.... હડાફ બમ બમ થાય !

ધરતી બિતર શુંગા લેજુ કાઠે કેબર
ધીધાં ધડબડ પડથર બાંઝી કાંઝી ઠેકમ્ ;
કરવટ ધરતી ડીંગા હેંચી ફેંચુ આલે
કરગઠ બઠ્ઠા પરાં કબેલાં મ્હેકમ્ મહેકમ્...

ચિંતાતૂરિયા ઘાંઝી નેવે અગ્ગર શીંશૂ હેંષો હાલ્યા પિત્યા પૂલ્યાં...
હડાફ બમ બમ થાય !

આઝી નૌવ્વર બંધા ચીકલા દેજુ દરકટ
તાજી કૂરકૂ લૂંગા લીટલા ખેમી રેચક...
પાછી જિલ્લો વિદ્દા વરમણ ટીંગાટોળી
લેશી પ્રોફી ડાક ડરાટર ઘૂંપા રેચક...

ગાંડા ગાજી ઈલ્લો-બિલ્લા અબલા ધરિયા દેઠું હેડમ્ ટીચકા ગૂલ્યાં....
હડાફ બમ બમ થાય !


0 comments


Leave comment