62 - હું તો પૂછી પૂછીને... / અનિલ વાળા


હું તો પૂછી પૂછીને મારો કાઢું છું ઘાણ
પ્રશ્નોનું હોય શું આવડું ખેંચાણ ?

ઝાડ શું ? પાન શું ? મૂળિયાં શું ? ડાળી શું ?
શું છે આ બ્રહ્માનો અર્થ ?
દરિયાનું દરિયાપણું જો હોય સાચું તો
પરપોટા શા માટે વ્યર્થ ?

એકે’ જવાબની મને નથી સ્હેજેયે જાણ
પ્રશ્નોનું હોય શું આવડું ખેંચાણ ?

પ્રશ્નોનાં મૂળમાં જવાબ છે કે ઉત્તર દે
શું છે આ ઉત્તરનો ભેદ ?
ભીતર અમૃત સમું પાણી જો હોય તો
કોચલું છે શા માટે આટલું અભેદ ?

હું તો હંકાર્યે જાઉં છું રેતીનાં ભરોસે વ્હાણ !
પ્રશ્નોનું હોય શું આવડું ખેંચાણ ?


0 comments


Leave comment