65 - કૃષ્ણ-રાધાની સાંપ્રત સંવેદના... / અનિલ વાળા


આ અફાટ દરિયો કાનજી
ને નદી મળે તે રાધા રે,

આ વમળ ઊઠે તે કાનજી
ને કાંકરી તે રાધા રે...

આ મહેંદી છોડ તે કાનજી
ને રાતો રંગ તે રાધા રે,

આ ડાળ હલે કાનજી
ને કૂંપળ ફૂટે તે રાધા રે...
આ ધૂમ્રસેર તે કાનજી
ને બળી રહી તે રાધા રે,

આ જખમ મળે તે કાનજી
ને પીડા થતી તે રાધા રે....


0 comments


Leave comment