82 - ફરજંદ છે / અનિલ વાળા


આયનાઓ વેચનારાં અંધ છે,
શ્હેર પણ તેથી જ સજજ બંધ છે.

ગાલગાગા ગાલગાગા ગાલગા,
આપના જેવો સરળ આ છંદ છે.

બીજ છે કૈં કેટલો મારા ખભે,
બરફ માફક ઓગળેલાં સ્કંધ છે.

હોય એ પૂરી નશીલી શક્ય છે,
આ ગઝલ મારું જ તો ફરજંદ છે.

તું હવે સત્કાર એને પ્રેમથી,
ક્યાંકથી આવી ચડેલી ગંધ છે.


0 comments


Leave comment