85 - ખાલી લડખડે / અનિલ વાળા


ઘૂડને રેડવું હશે, છો ને રડે,
એમ રડવાથી કદી સૂરજ જડે ?

કૈં જ મેં પીધું નથી, સોગંદથી –
શું કરું પગ આમ ખાલી લડખડે !

આ શિયાળો કેટલો ઠંડો હતો,
આંખથી સીધો બરફ હેઠો પડે !

જો તને ભડતું ખુદા સાથે નથી,
જો તને મારીય સાથે નહીં ભડે.

શ્વાસ હું ના છૂટથી કંઈ લઈ શકું,
કોણ એવી યોજના પાછી ઘડે ?

ગોળ પથરો ને યુગોનો શાપ છે,
સહેજ થાકો ત્યાં તરત નીચે દડે.


0 comments


Leave comment