88 - ગાંધી આપ / અનિલ વાળા


મારું સપનું સાંધી આપ,
પડછાયાને રાંધી આપ.

તારામાં જો ત્રેવડ હોય,
જીવ પડીકે બાંધી આપ.

હે, ગુજરાતી ધરતી ! આજ
પાછો અમને ગાંધી આપ.

નાનું અમથું તું ઘર આપ,
એમાં તોરણ કાંધી આપ.

એક છલાંગે સમદર સાત,
તું પણ આજે લાંઘી આપ.

દેશે એ મોટું તોફાન,
જેને ચપટી આંધી આપ.


0 comments


Leave comment