91.7 - મનહર મોદી ૧ / હરીશ મીનાશ્રુ


એથી વિશેષ ખોટ કશી હોય તો કહો
ઘરમાં અમે હતા છતાં અંદર હતા જ ક્યાં ?
(મનહર મોદી)
= = = = = = = = = =
ઘરમાં અમે હતા છતાં અંદર હતા જ ક્યાં ?
અંદર જઈ શકાય એવાં ઘર હતાં જ ક્યાં ?

તહેવાર સમો ગોખ ન’તો એકે ભીંત પર
એકે ય ખુલ્લી બારીના અવસર હતા જ ક્યાં ?

એવું તે શું બન્યું કે ઉલંઘી જ ના શક્યા
પળના પહાડ એવા કદાવર હતા જ ક્યાં ?

ઘડિયાળ ગોળ ગોળ જવાબો દીધા કરે
મોડા ન’તા પડ્યા તો સમયસર હતા જ ક્યાં ?

કરતી ભલે સુગંધ નિરંતર મુસાફરી
પુષ્પો તો આ સફરમાં ખરેખર હતાં જ ક્યાં ?

સ્પર્ધા અમારી મુફલિસી સાથે કરી શકે
ઈશ્વર તમારા એટલા સધ્ધર હતા જ ક્યાં ?

જન્નતની યાદીમાંથી કમી નામ અમારું
ઓ શેખ, અમે એટલા કાફર હતા જ ક્યાં ?

નાહક અખાની વાદે ચઢીને લખ્યા કર્યું
સાચું કહું ? શબ્દો અખેપાતર હતાં જ ક્યાં ?

અમને દીઠા કે આ તો જરા સત ચઢી ગયું
મુરશિદ અમારા બાકી સિતમગર હતા જ ક્યાં ?


0 comments


Leave comment