૭૧ હું… / રમેશ પારેખ


બધાને આવતો સરખો વિચાર હોઈ શકું
અગર વિચારના વર્તુળની બ્હાર હોઈ શકું
હું કોઈ નક્કી નથી કે મને વિચારી શકો
જીવું ને જિંદગીમાંથી ફરાફ હોઈ શકું.0 comments


Leave comment