89 - ક્યાંથી હરું ? / અનિલ વાળા


તું કહે એવું બધું ક્યાંથી કરું ?
મોત પહેલાં હું ભલા ક્યાંથી મરું ?

આવડે છે કે નહીં એ જાણવા,
લાવ, તારી આંખમાં થોડો તરું.

જાગતાં હું ગઢ રચું ઇચ્છા તણો,
ઊંઘતાં હું કાંગરા, માફક ખરું.

એ જ છે છેલ્લી દવા એની હવે,
દોસ્ત ! જખમો હું ગઝલ દ્વારા ભરું.

ખાતરી કરવી જ હો દોસ્તી તણી,
ઢાલ બદલે જાત હું મારી ધરું.

વસ્ત્ર મારું ખેંચશે ચિંતા નથી,
કૃષ્ણ થઈને ચીર હું ક્યાંથી હરું ?


0 comments


Leave comment