94 - કોઠે પડી જશે / અનિલ વાળા


ભીનાં અવાજની હલક કોઠે પડી જશે
આંખો તણું છલક છલક કોઠે પડી જશે

પ્રારંભમાં ઘડી ઘડી ચોંકી જશો તમે,
આખર ફરકતી લટ અલક કોઠે પડી જશે

જોતાં જ આયનો મળે આશ્ચર્ય મુગ્ધતા,
કાચે મઢેલ એ ઝલક કોઠે પડી જશે.

સ્વપ્નો ન કોઈ આવશે, પાંપણ ઠરડ-મરડ,
આ જિંદગીય તબતલક કોઠે પડી જશે.


0 comments


Leave comment