99 - એની માને / અનિલ વાળા


હું જ મને લખવાને બ્હાને,
વેરાયો છું પાને-પાને.

ટેવ તને ધાર્યું કરવાની
મારું સૂચન માગ્યું શાને ?

સ્મિત તમારું ચોરસ ચોરસ,
પૂરાયો છું ખાને-ખાને.

વાત ખરેખર સારી છે હોં,
નાખી જો ભીંતોનાં કાને.

જોઈ તમારું હસવું લાગ્યું
વન ઊગ્યું જાણે વેરાને.

જેવો છું એવો છું હું તો,
અફવા-બફવા એની માને.


0 comments


Leave comment