102 - ઉખાણું હતું / અનિલ વાળા


આભનાં પેટમાં એક કાણું હતું,
સૂર્યનાં જેવડું સરસ છાણું હતું.

હું હતો ને હતી એક મુઠ્ઠી ગઝલ,
અન્ય તો ક્યાં કશું કોઈ નાણું હતું !

ચીંથરેહાલ હાલત હતી એમની,
શું ગજબ એમનું તોય ગાણું હતું.

પેન, કાગળ અને શબદના સંગમાં,
રાત આખી અજબનું ઉખાણું હતું.

ખૂબ ઊંડું હતું આ હૃદયનું અતલ,
આપનાં નામનું ત્યાંય થાણું હતું.


0 comments


Leave comment