103 - પડછાયો લખવા / અનિલ વાળા


કાગળમાં પડછાયો લખવા,
બેઠો છું પડછાયો લખવા !

લખવું જેવું તેવું ક્યાં છે ?
શું લેવા લલચાયો લખવા ?

ધીરે ધીરે લખ ગઝલોને,
ના બનતો રઘવાયો લખવા.

વરસોનાં વરસો ખરચું છું,
હું અત્તરનો ફાયો લખવા.

સઘળા તડકા વેઠી લઈને,
આપો અમને છાંયો લખવા.

શબ્દે-શબ્દે, પ્યાલે-પ્યાલે,
હું છલછલ છલકાયો લખવા.

બોલો, હું શું શું સંભળાવું ?
ક્યાં ક્યાં-થી પડઘાયો લખવા !


0 comments


Leave comment