104 - ખૂટી શકે / અનિલ વાળા


શબ્દની ડાળ તૂટી શકે,
સાંજને પાંખ ફૂટી શકે.

લૂંટવા કાજ છે આ ગઝલ,
હિંમતેમર્દ લુંટી શકે.

કાબિલે-દાદ છે શબ્દ પણ,
તીર જેવું જ છૂટી શકે.

શૂન્યમાં સૌ સમાયા અહીં,
એકડો કોણ ઘૂંટી શકે ?

મિત્ર છો મિત્રતા જાળવો,
આ ખજાનોય ખૂટી શકે.

જે બગીચો બનાવી શકે,
ફૂલ પણ એ જ ચૂંટી શકે.


0 comments


Leave comment