4 - ગાન છું..... / યોસેફ મેકવાન


સૂર કો\' મળતો નથી એ ગાન છું,
ગ્રંથમાંનું એક છૂટું પાન છે.

કૈંક માંગ્યું ને મળ્યું છે, તે છતાં
હું જ મારા ઘર મહીં વેરાન છું.

જિંદગી શું છે? નથી એની ખબર ,
તીર વિહોણી ફક્ત હું કમાન છું.

દર્પણે પ્રતિબિંબ જે રીતે રહે,
દોસ્ત ! એવો એ ઘડી મહેમાન છું.

મેં નથી રાધા કહ્યાં તમને કદી,
હું જ કેવળ જાણું કે હું ફહાન છું.

૧૯૭૧


0 comments


Leave comment