૪૪ કાંધ રે દીધી દેન દીધા…. / રમેશ પારેખ


કાંધ રે દીધી દેન દીધા રે, સોનલદે...
પોઢણાં દીધા રે તમને રાખનાં હોજી
પાળિયામાં ભમે મારી ધ્રુજતી આંગળીયું
ને ટેરવે જંગલ ઊગે આંખમાં હોજી

ઓરડામાં લીલીછમ ઓકળીની વેલ્ય
નીચા પગથારે અકબંધ સાથીયા હોજી
નીંદરની જેમ મારી પાંપણે ઘેરાય
ઘીમાં ગળતી વેળાનાં પરભાતિયાં હોજી
કોડિયાને મોરવાયે વાટને સંકોરું
તો ય પડદા ઝળેળે આડે ઝંખના હોજી

ઢોલિયે ફૂટે રે આરસ પાળિયા ને
રોમરોમ ખટકે ઘૂંટેલ કેફ તાંસળા હોજી
તાંસળાનાં તાંસળા ઘૂંટીને ભરું તો ય
હવે ખાલીપે ભિંસાય પોલાં પાંસળા હોજી

દેશવટા ગઢમાં દેવાણા અમને એમ
પગે આંટણ ઘોળાય બારસાખનાં હોજી.