૭૦ તને…/ રમેશ પારેખ


લોહી તોડી શબ્દને દર્પણ કર્યા
લોહી તોડી શબ્દને દર્પણ કર્યા
-ને તને અર્પણ કર્યા...0 comments


Leave comment