49.4 - હાઈકુ - ૪ / રાવજી પટેલ


માછી ક્યારનો
ઊભો રહ્યો ને તોય
માછલી તરે !


0 comments


Leave comment