49.6 - હાઈકુ - ૬ / રાવજી પટેલ


રસ્તા ઉપર
એક સફરજન
અસંખ્ય આંખો.


0 comments


Leave comment