1 - આવું ? / નલિન રાવળ


નવા નાજુક ખીલ્યા
ફૂલના ઝાકળભર્યા આવાસમાં વાસો રહી,
આંબો ભરી ઝૂલી રહેલા મ્હોરના વાઘા સજી,
રળિયામણી વ્હેલી પ્હરોડે
આજ
આ દક્ષિણ હવા પર હેતથી પગલી ધરી,
મલકાઈને કેવું
વસંતે કાનમાં આવી કહ્યું, ‘આવું ?’


0 comments


Leave comment