4 - મધ્યાહ્ન / નલિન રાવળ


ધોમ ધખતો હતો
દૃષ્ટિના ભેદને તોડતો,
કાળની સાથ શા તોરથી
પાય ભરતો હતો,
ક્યાં ?
અરે તેય તે પ્રશ્ન તેને હતો.

ને છતાં વેગને તેજથી ડારતો દૂર કૈં દૂર ધસતો હતો,
ત્યાં જહીં જેહની પુચ્છના ઘાતથી
ક્ષિતિજની ધાર તૂટતી હતી,
જેહના કાળ વિકરાળ તે દૃષ્ટ્રથી
પૃથ્વીની કાય કંપી જતી,
તે જ તે ઘોર અંધારના રુક્ષ અજગર તણા મુખ મહીં
ધોમ ધખતો હતો,
ધોમ ધસતો હતો.


0 comments


Leave comment