5 - બપોર / નલિન રાવળ


ખડ ખડ
હસતી ખડ ખડ
બિહામણી આ ઊડે બપોર.
મસાણમાં ભડકે આળોટે
રાખ ધૂળના ભરે ફાકડા
વાંભ ઊછળે શીષ-ઝંટિયા.

ખડ ખડ
હસતી ખડ ખડ
બિહામણી આ ઊડે બપોર.
ઊભેલ ઠૂંઠાં
ભૂત થયેલાં
વૃક્ષોએ ભેંકાર કારમી પાડી ચીસ
પ્હાડ તણાં હૈયા હાલ્યાં ને પડઘાઓની ભીંસાભીસ.

ખડ ખડ
હસતી ખડ ખડ
બિહામણી આ ઊડે બપોર.
આભ ઊગેલાં વાદળ બાળ્યાં,
નદી, સરોવર, ખેતરનાં હૈયાં સળગાવ્યાં,
બાળ્યા પગ-રસ્તા,
બાળ્યા કોકિલના ટહુકા,
કવિઆંખની લોહ-કીકીઓ એક ન બાળી.

ખડ ખડ
હસતી ખડ ખડ
બિહામણી આ ઊડે બપોર.


0 comments


Leave comment