16 - પાનખર / નલિન રાવળ


મનમાં ડૂમો
ગળે ખાંસતું
ઘરડું ઊભું ઝાડ જુએ :
સૂકા ખડકો
ફિક્કા પવનો
સઘળે લટકે મેલી ક્ષિતિજો
પ્હાણ ભમે
ખગ-બોલ ભૂંસ્યા નભરાનમહીં
બસ
પ્હાણ ભમે, બળતાં દગ લૂછી ઝાડ જુએ.
પડી વિખૂટાં
ડાળ થકી ખરતાં પીળાં સૌ પાન રુએ.


0 comments


Leave comment