56 - ૨૩ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ


સંબંધ
આપણો સંબંધ
રગશિયું ગાડું.
ફુગાતો સહવાસ
ને
લટકતાં, લબડતાં
ઢસડતાં, ખસડતાં
આપણે.

ચાલને,
તોડીને ભાગી જઈએ, આ રાશ
ભલે જાગી જાય ગાડીવાન !
આટલું સાચવી લેવાની
દહેશત
ક્યાં સુધી દોર્યા કરશે,
આપણી
ખોડંગાતી ચાલ ને સડેલી કાંધ ?
ને
ક્યાં સુધી
ઉપાડ્યે જવાનું
ઊભડક મૌન !!

બોલ વૃંદા ક્યાં સુધી ?


0 comments


Leave comment