3 - ચટ બિલાડી / ત્રિભુવનદાસ પુ. લુહાર ‘સુન્દરમ્’
ચટ બિલાડી ચાલી,
દૂધ ભરેલી પ્યાલી.

કીકે પૂંછડી ઝાલી,
ને થૈ ત્યાં તાલંતાલી.

બિલ્લી બોલી મિયાઉં,
કીકો બોલ્યો હાઉ.

બિલ્લી કૂદી ઝપ,
કીકો બીધો હપ.

પ્યાલું ફટ ફૂટી ગયું,
દૂધ દૂધ ઢળી ગયું.
રાતું કૂતરું ચાટી ગયું.


0 comments


Leave comment