22 - અમારી દુર્દશા માટે તમારા વાંક શું ગણવા ? / અશરફ ડબાવાલા


અમારી દુર્દશા માટે તમારા વાંક શું ગણવા ?
છળે શ્વાસો જ અમને તો હવાના વાંક શું ગણવા ?

અમે શ્રધ્ધા ગુમાવીને પછી રસ્તે જ બેસી ગ્યા;
તમારા તીર્થ કે એની ધજાના વાંક શું ગણવા ?

ઊણપ ઉપચારમાં લાગે જગતનો એ જ નિયમ છે;
દરદની ઓથ લૈ લે તું, દવાના વાંક શું ગણવા ?

મને મારી જ હદ છે કેટલી એની ખબર ક્યાં છે
અને એમાં વળી તારા ગજાના વાંક શું ગણવા ?

અમે આ મોરના પીંછાથી આગળ જૈ નથી શકતા;
તો એમાં મોર કે એની કળાના વાંક શું ગણવા ?


0 comments


Leave comment