કવિ ન્હાનાલાલ દલપતરામ

કવિ ન્હાનાલાલ દલપતરામ

જન્મ : માર્ચ 16, 1877 – અમદાવાદ
મરણ : જાન્યુઆરી 9, 1946 – અમદાવાદ