કવિ ન્હાનાલાલ દલપતરામ

કવિ ન્હાનાલાલ દલપતરામ

જન્મ તારીખ :  માર્ચ 16, 1877 – અમદાવાદ
મૃત્યુ તારીખ :  જાન્યુઆરી 9, 1946 – અમદાવાદ