દામોદર બોટાદકર

દામોદર બોટાદકર

જન્મ તારીખ :  27-11-1870 – બોટાદ જિ. ભાવનગર
મૃત્યુ તારીખ :  7-9-1924 – મુંબઇ