દામોદર બોટાદકર

દામોદર બોટાદકર

જન્મ : 27-11-1870 – બોટાદ જિ. ભાવનગર
મરણ : 7-9-1924 – મુંબઇ