રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ

રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ

જન્મ તારીખ :  ૧૨ મે ૧૮૯૨
જન્મ સ્થળ :  શિનોર, ગુજરાત
મૃત્યુ તારીખ :  ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૪
મૃત્યુ સ્થળ :  વડોદરા